Risk Bildirimi
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Yatırımcımız,


Şirketimiz, 29.12.2016 tarihli 2016/38 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 28.02.2017 tarihi itibariyle işlem platformu ve diğer aktivitelerini geçici durduracaktır. Bu bağlamda, siz değerli yatırımcılarımıza detaylı bilgilendirme aşağıda sunulup süreçle ilgili bilgi edinilmesini rica ederiz.

Kurumumuzun faaliyetlerinin iki (2) yıl süreyle geçici olarak durdurulması talebi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2017 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınan kararında, (Sadece ATIG YATIRIM müşterileri için geçerli olacak şekilde)

 • 1) Yatırımcıların pozisyonlarını kısa sürede taşıyabilmelerine imkân sağlanması bakımından, gerek yatırımcıların başka bir aracı kurumla münferit olarak anlaşma sağlaması gerekse de ATIG YATIRIM’ ın başka bir aracı kurum/aracı kurumlar ile mevcut müşterilerin açık pozisyonlarının taşınması hususunda (ilgili müşterilerin onaylarının alınması suretiyle) mutabakata varması halinde; - Pozisyonların taşındığı aracı kurum tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden deneme hesabı uygulanmaması ve diğer yükümlülüklerden; - Çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü, - Uygunluk testi yükümlülüğü ve - Risk bildirimine ilişkin yükümlülükler konularında pozisyonların taşındığı aracı kuruma, pozisyon taşıma işlemlerinden itibaren 1 ay süre verilebileceği, bu durumda pozisyonun taşınmasına ilişkin olarak yatırımcılardan alınacak onay sırasında bu yükümlülüklerin 1 ay içinde yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin Kurulun Belge Kayıt Düzenlemelerinde öngörülen yöntemlerden birini kullanmak suretiyle yatırımcılardan beyan alınması gerektiği,
 • 2)
  • i- Pozisyonların taşınması işlemlerinde başlangıç teminatı ve kaldıraç oranına ilişkin olarak III- 37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 27 nci maddesinde öngörülen kısıtlamalarla ilgili olarak ATIG YATIRIM yatırımcılarının pozisyonlarının taşınması anındaki etkin kaldıraç oranının (yatırımcının pozisyonunun zarar etmesi sebebiyle kaldıraç oranının ulaştığı seviye) pozisyonları devralan aracı kurum tarafından korunabileceği, her bir yatırımcı için kaldıraç oranı belirlemesi yapılmasında mevcut yatırımcı bakiyesinin 20.000 TL altında veya üstünde olması (10 Şubat 2017 tarihi (III.37.1.b) öncesi tebliğ maddeleri kapsamında) dikkate alınmaksızın ATIG YATIRIM da ilgili yatırımcılar için uygulanan kaldıraç oranının uygulanabileceği, ancak zararda olan pozisyonlar için pozisyonların taşındığı aracı kurumun yatırımcılardan asgari olarak ATIG YATIRIM’ın uyguladığı oranda sürdürme teminatı talep etmesi gerekeceği,
  • ii- Pozisyonların taşınacağı aracı kurumun yatırımcılara uygulayacağı ücret ve masraflara ilişkin olarak pozisyon taşıma işleminden önce yatırımcılara ayrıntılı olarak bilgi vermesine ve bu konuda ispat yükünün pozisyonların taşınacağı aracı kurumda olmasına,
  • iii-Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalarda temel esasın ATIG YATIRIM yatırımcılarının pozisyonlarının taşınması anındaki konumunun pozisyonları devralan aracı kurumda da korunması olduğu ve işlemlerin niteliğinden ve pozisyon taşınması sırasındaki anlık değişimlerden kaynaklanan yuvarlama farkları gibi konularda yatırımcı lehine fıkranın amacına uygun şekilde makul esnekliğin sağlanabileceği, belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 10 Şubat 2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b)” ile kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı 10:1’e düşürülmüş ve ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin TL veya karşılığı döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni tebliğ hükümleri gereği, açık pozisyon bulunan tüm mevcut sembollerde ‘Sadece Kapat’ özelliği aktif hale getirilmiş olup sadece açık olan pozisyonların kapatılması mümkün olacaktır. Bu uygulamada, yatırımcılarımızın hedge pozisyon açabilmesi mümkün olmayacak, mevcut emirler için kar al (take profit) ve zarar durdur (stop loss) emirleri çalışacaktır. Ancak Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit ve Sell Limit emirleri yeni pozisyon sayılacağı için çalışmayacak ve sistem tarafından otomatik olarak silinecektir.

Yatırımcılarımızın mevcut açık pozisyonu olan sembollerde kaldıraç oran değişikliğine gidilmemiş olup yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcılarımız için, tebliğ değişikliğinde öngörülen kaldıraç oranlarına uyum sağlamak için platformda yeni semboller tanımlanmıştır.

Kurul tarafından alınan kararlar kapsamında, Kurumumuzda açık pozisyonu bulunan müşterilerimizin alınan kararda sunulmuş olan imkanlardan faydalanarak en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar olmakla birlikte mümkün olan en kısa sürede mevcut açık pozisyonlarını başka Aracı Kurumlara taşımaları mümkündür aksi takdirde aşağıda yer alan kararlardan 5 inci madde uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak,

 • 1. Teminatı olmayan ve teminatı olup açık pozisyonu olmayan müşterilerimizden bildirim tarihi itibariyle yeni para girişi kabul edilmemesine,
 • 2. Hesabında teminatı olup açık pozisyonu olmayan hesaplar (Bekleyen Emirleri Olanlar Hariç) ile teminat bulunmayan hesapların bildirim tarihi itibariyle Read Only (işlem yapılamaz) durumuna getirilmesine,
 • 3. İşbu bildirim tarihi itibariyle Kurumumuz nezdinde açık pozisyon bulunmayan sembollerin/ürünlerin işleme kapatılmasına,
 • 4. Hesabında teminatı olup açık pozisyonu olmayan ancak bekleyen/gerçekleşmemiş emirleri bulunan hesapların iş bu emirlerinin 20 Şubat 2017 piyasa kapanış saatinden sonra iptal edilmesine ve sonrasında Read Only (işlem yapılamaz) durumuna getirilmesine,
 • 5. Çerçeve Sözleşmemizin 19. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME ESASLARI maddesi kapsamında 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle saat 17:00:00 dan itibaren işlem platformunun fiyat akışına ve işlemlere kapatılmasına, Pozisyonlarını bu tarihe kadar başka kurumlara taşımayan veya mevcut pozisyonlarını kapatmayan müşterilerimizin tüm açık pozisyonlarının, Meta Trader platformunun “TOPLU KAPAT” özelliği vasıtasıyla ürün bazında re’sen kapatılmasına, (Tüm müşterilere en düşük spread tarifemiz uygulanacaktır.) karar verilmiştir.

Bu bildirim, Çerçeve Sözleşmemizin 16. BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME ESASLARI maddesi kapsamında şirketimize sunmuş olduğunuz iletişim bilgilerinize e-posta ve SMS olarak gönderilmiş olup aynı zamanda platform aracılığıyla da mesaj olarak iletilmiştir.

Bunlara ek olarak işbu bildirim Şirketimize ait www.atig.com.tr internet sitesinin ana sayfasına ve bu sayfada yer alan duyurular bölümüne de eklenmiştir.

Bildirim tarihi itibariyle, tüm müşterilerimize Çerçeve Sözleşmemiz kapsamında işbu yazılı bildirim iadeli taahhütlü olarak da yapılacaktır.

Alınan bu kararlar çerçevesinde siz değerli yatırımcılarımıza en kısa sürede gereğinin yapılması hususunu hatırlatır ve bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla;

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Yatırımcılarımızın Dikkatine,


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10.02.2017 tarihinde yayınlanan aşağıda bulunan “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hükümleri 13.02.2017 Pazartesi günü kurumumuzca uygulanmaya başlanmıştır.

Açık pozisyon bulunan Tüm sembollerde bugün itibariyle ‘Sadece Kapat’ özelliği aktif hale getirilmiş olup sadece açık olan pozisyonların kapatılması mümkün olacaktır, yatırımcılarımızın mevcut açık pozisyonu olan sembollerde kaldıraç oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut sembollerle yatırımcılarımızın hedge pozisyon açabilmesi mümkün olmayacaktır. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcılarımız için, tebliğ değişikliğinde öngörülen kaldıraç oranlarına uyum sağlamak adına, yeni semboller sadece ürün adına (y) içerecek şekilde tanımlanmıştır. (EURUSDy, GOLDy, USDTRYy vb.)


Saygılarımızla;


TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III-37.1.b)

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.

(2) Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir.

(3)Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.

(4) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.

(5) Birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

Kaldıraç oranının uygulanması

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce açılmış olan pozisyonlar için 27 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kaldıraç oranı ve asgari başlangıç teminat tutarı için 14/1/2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) hükümleri uygulanmaya devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar nezdinde bulunan açık pozisyonlarda uygulanan kaldıraç oranı en geç 45 gün içerisinde 27 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kaldıraç oranına uyumlu hale getirilir. Bu süre içinde uyum sağlayamayan pozisyonlar aracı kurum tarafından kapatılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Kamuoyu Bilgilendirme

Yönetim Kurulu'muzun 2016 yılı Şirketimiz faaliyetlerini değerlendirmesi sonucunda almış olduğu; 29.12.2016 tarihli 2016/38 sayılı kararına istinaden, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 57 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, faaliyetlerimizin Kurul karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulması yönünde karar alınmış olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin Kararının Şirketimize iletilmesini müteakip tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Gelişmeler hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Müşteri Temsilcilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40 ıncı maddesi uyarınca tarafımıza verilen 01.02.2016 tarih G-046(413) Numaralı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgemiz
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’NİN GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLEN YETKİ BELGELERİ VE İZİN

Sermaye Piyasası Kurulu´nun 29.12.2015 tarih ve 32992422-205.03.03-E.14534 sayılı yazısı ile Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca şirketimiz faaliyet izinlerinin yenilenerek 01.01.2016 tarihinden itibaren "GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM" olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Bu kapsamda, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimize verilmiş olan aşağıdaki yetki belgeleri ve izin iptal edilmiştir.

İptal Edilen Yetki Belgesi / İzin Adı Tarih Numarası
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 04.07.2013 ARK/ASA-413
Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi 04.07.2013 ARK/HAA-325
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi 04.07.2013 ARK/PY-289
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi 04.07.2013 ARK/YD-262
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi 04.07.2013 ARK/KAS-27
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi 04.07.2013 ARK/TAASA-221
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzni 18.04.2012  
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinlerimiz
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar İzni Var -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni Var -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni Var -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var İzni Var
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar İzni Var
ii. Diğer menkul kıymetler İzni Var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni Var
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti İzni Var
6.1. Aracılık yüklenimi İzni Var
6.2. En iyi gayret aracılığı İzni Var
VII. Saklama Hizmeti  
7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.2. Genel Saklama Hizmeti -
 
İzin Verilen Yan Hizmetler
Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
Kredi ya da ödünç verilmesi
Döviz hizmetleri sunulması
Genel yatırım tavsiyesi sunulması
Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELERE UYUM KAPSAMINDA ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kaldıraçlı alım satım (forex) ve tezgahüstü türev işlemler olmak üzere, yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin ilke ve esaslarda zorunlu düzenlemeleri 14.01.2016 tarihli 29593 sayılı Resmi Gazete’mde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler kapsamında Kurumumuz nezdindeki hesabınızda geçerli olan kaldıraç oranlarında aşağıda belirtilen değişikliklere gidilecektir.

1- Kaldıraç değişikliğinden itibaren açılacak yeni pozisyonlara, var olan açık pozisyonlarınızın yeni kaldıraç seviyesinden etkilenmemesi için ürünlerin (sembollerin) sonlarına “ _ “ (altçizgi) işareti eklenerek yeni ürünler (semboller) oluşturulmuştur. (Örnek EURUSD_ , EURTRY_ , USDTRY_ , GOLD_ , GAUTRY_ )

2- Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro’nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 100:1, bunlar dışındaki varlıklarda azami 50:1 olarak belirlenmiştir.

3- Hesap bakiyesi 20.000 TL veya muadili döviz tutarının altında olan yatırımcılar için; Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro’nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 50:1, bunlar dışındaki varlıklarda azami 25:1 olacaktır.

4- Hesabınızda bulunan mevcut açık pozisyonlara uygulanan kaldıraç oranında bir değişiklik olmayacak, yalnızca tanımlanan yeni ürünlerde açılacak yeni pozisyonlar kaldıraç değişikliğinden etkilenecektir. Mevcut açık pozisyonların olduğu ürünlerde yalnızca pozisyon kapama işlemi yapılabilecek, yeni pozisyon açma ve hedge işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Kaldıraç değişikliğinden önce mevcut ürünler için verilmiş olan BEKLEYEN EMİRLER ise silinecektir.

Örnek olarak: hesabınızda GBPUSD kısa pozisyonunuz bulunuyorsa, GBPUSD de yeni pozisyon açamayacaksınız, bu pozisyonu yalnızca kapatabileceksiniz. İlgili paritede, yeni pozisyon açmak isterseniz “GBPUSD_ “ sembolünü kullanmanız gerekecektir. Aynı şekilde GBPUSD kısa pozisyonunuz mevcutken GBPUSD_ sembolünde uzun pozisyon açarak pozisyonunuzu teminat anlamında hedge edemeyeceksiniz.

5- Başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının üstünde işlemlere başlayan yatırımcılar için işlemlerin devamında teminatın bu tutarın altına düşmesi durumunda kaldıraç oranında değişiklik yapılmayabilir. Ancak, yatırımcıların toplam teminat tutarının işlemlerin devamında hesaptan nakit çekilmesi suretiyle 20.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde yeni açılacak pozisyonlarda; Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro’nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 50:1, bunlar dışındaki varlıklarda azami 25:1 olacaktır.

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEME

Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin ilke ve esaslarda değişiklik yapan Sermaye Piyasası Kurulu’ nun “ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.a) 14.01.2016 tarih ve 29593 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro’nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile Altın'a dayalı kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 100:1 , bunlar dışındaki varlıklarda azami 50:1 olarak belirlenmiştir.

İlgili hükümler uyarınca Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının altında olan müşteriler için Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro’nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile Altın'a dayalı kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 50:1, bunlar dışındaki varlıklarda azami 25:1 olarak uygulanacaktır.

Mevcut müşteri hesaplarında yeni açılacak tüm pozisyonlar için yukarıda belirtilen kaldıraç oranları kullanılabilecektir.

Kullanımına İzin Verilen Markalar ve Tescil Başvuruları

“ATIG Yatırım Menkul Değerler”, “ATIG FOREX”, “ATIG HİSSE” VE “ATIG ANALİST” markalarının şirketimiz tarafından kullanımı için izin alınmıştır.
Bu izne istinaden, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında, markaların Şirketimiz adına tescili için gerekli başvuru 07.01.2016 tarihinde Türkiye Patent Enstitüsü’ne yapılmıştır.

ATIG HİSSE Marka Tescil Başvurusu

ATIG ANALİST Marka Tescil Başvurusu

ATIG FOREX Marka Tescil Başvurusu

Marka Tescili

Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “ATIG Yatırım Menkul Değerler” markası Türkiye Patent Enstitüsü tarafından Şirketimiz adına tescil edilmiştir.

ATIG Yatırım Menkul Değerler Marka Tescil Belgesi

CFD Vade Sonu

*Tüm CFD´ler Cuma 00:00´da kapanır.

 
VADELİ ALTINSon İşlem Saatleri
GCG7_27.01.2017 22:00:00
GCJ7_24.03.2017 22:00:00
GCM7_26.05.2017 22:00:00
GCQ7_28.07.2017 22:00:00
GCZ7_24.11.2017 22:00:00
DAX 30 INDEXSon İşlem Saatleri
DX30Z6_09.12.2016 22:00:00
DX30H7_10.03.2017 22:00:00
DX30M7_09.06.2017 22:00:00
DX30U7_08.09.2017 22:00:00
DX30Z7_08.12.2017 22:00:00
DAX 30 Mini INDEXSon İşlem Saatleri
DX30miniZ6_09.12.2016 22:00:00
DX30miniH7_10.03.2017 22:00:00
DX30miniM7_09.06.2017 22:00:00
DX30miniU7_08.09.2017 22:00:00
DX30miniZ7_08.12.2017 22:00:00
S&P 500 EndexSon İşlem Saatleri
SP500Z6_09.12.2016 22:00:00
SP500H7_10.03.2017 22:00:00
SP500M7_09.06.2017 22:00:00
SP500U7_08.09.2017 22:00:00
SP500Z7_08.12.2017 22:00:00
NASDAQ 100 EndexSon İşlem Saatleri
NAS100Z6_09.12.2016 22:00:00
NAS100H7_10.03.2017 22:00:00
NAS100M7_09.06.2017 22:00:00
NAS100U7_08.09.2017 22:00:00
NAS100Z7_08.12.2017 22:00:00
DOW JONES 30 EndexSon İşlem Saatleri
DJ30Z6_09.12.2016 22:00:00
DJ30H7_10.03.2017 22:00:00
DJ30M7_09.06.2017 22:00:00
DJ30U7_08.09.2017 22:00:00
DJ30Z7_08.12.2017 22:00:00
BRENT PETROLSon İşlem Saatleri
BRG7_23.12.2016 22:45:00
BRH7_28.01.2017 00:58:00
BRJ7_25.02.2017 00:58:00
BRK7_25.03.2017 00:58:00
BRM7_21.04.2017 23:58:00
BRN7_26.05.2017 23:58:00
BRQ7_23.06.2017 23:58:00
BRU7_28.07.2017 23:58:00
BRV7_25.08.2017 23:58:00
BRX7_22.09.2017 23:58:00
BRZ7_27.10.2017 23:58:00
BRF8_25.11.2017 00:58:00
BRG8_23.12.2017 00:58:00
HAM PETROLSon İşlem Saatleri
CLF7_17.12.2016 00:58:00
CLG7_14.01.2017 00:58:00
CLH7_18.02.2017 00:58:00
CLJ7_18.03.2017 00:58:00
CLK7_14.04.2017 23:58:00
CLM7_19.05.2017 23:58:00
CLN7_16.06.2017 23:58:00
CLQ7_14.07.2017 23:58:00
CLU7_18.08.2017 23:58:00
CLV7_15.09.2017 23:58:00
CLX7_13.10.2017 23:58:00
CLZ7_18.11.2017 00:58:00
CLF8_16.12.2017 00:58:00
DOĞALGAZSon İşlem Saatleri
NGF7_23.12.2016 22:00:00
NGG7_20.01.2017 22:00:00
NGH7_17.02.2017 22:00:00
NGJ7_24.03.2017 22:00:00
NGK7_21.04.2017 22:00:00
NGM7_19.05.2017 22:00:00
NGN7_23.06.2017 22:00:00
NGQ7_21.07.2017 22:00:00
NGU7_25.08.2017 22:00:00
NGV7_22.09.2017 22:00:00
NGX7_20.10.2017 22:00:00
NGZ7_24.11.2017 22:00:00
NGF8_22.12.2017 22:00:00
CAC 40 IndexSon İşlem Saatleri
FRZ6_09.12.2016 22:00:00
FRH7_10.03.2017 22:00:00
FRM7_09.06.2017 22:00:00
FRU7_08.09.2017 22:00:00
FRZ7_08.12.2017 22:00:00
FTSE 100 IndexSon İşlem Saatleri
GBZ6_09.12.2016 22:00:00
GBH7_10.03.2017 22:00:00
GBM7_09.06.2017 22:00:00
GBU7_08.09.2017 22:00:00
GBZ7_08.12.2017 22:00:00

Pay Senedi Hesaplarına İlişkin Para Çıkış Saatlerinde Değişiklik

Değerli Yatırımcılarımız,
Hisse Senedi hesaplarınıza ilişkin para çıkış talimatlarınızı en geç saat 13:30’a kadar ATIG Yatırım’a iletmeniz gerekmektedir. Bu saatten sonra iletilen talimatlarınız, 1 gün sonra gerçekleştirilebilecektir.
Bilgilerinize Sunarız.
ATIG Yatırım

Forex Hesaplarına İlişkin Para Çıkış Saatlerinde Değişiklik

Değerli Yatırımcılarımız,
Forex hesaplarınızla ilgili para çıkış talimatlarınızı en geç 16:30’a kadar iletebilirsiniz.
Saygılarımızla
ATIG Yatırım

Forex Para Transferleri Hakkında

Değerli Yatırımcılarımız,
Para yatırma ve çekme işlemlerinizde 3. kişilerden kesinlikle para kabul edilmeyeceği gibi, 3. kişilere para gönderimi de yapılmayacaktır. Bilgilerinize Sunarız.
ATIG Yatırım

Kamuoyuna Duyuru

2016/32 ve 2016/36 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 32992422-205.04.03-E.14051 sayılı yazısına istinaden İstanbul’da bulunan Levent ve Caddebostan İrtibat bürolarımızın kapatıldığını bildiririz.
ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Genel Merkezimizden hizmet vermeye devam edilecektir.
Yukarı Çık